Condicions Generals

<


1.- Objecte i generalitats
Les presents condicions generals de contractació (en endavant, les “Condicions Generals”), juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se, regulen les condicions de compra de productes a través del lloc web www.Suculentum.net (en endavant, el “Lloc Web “o el” Portal “), titularitat de Suculentum Cheese SL (en endavant Suculentum Cheese), amb CIF B65936031, el domicili social es troba en Carrer de Nàpols, 18 Mataró (08303), Barcelona.

L’ús dels serveis del lloc web, així com l’adquisició de qualsevol dels productes oferts, suposa l’acceptació de l’Usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals. El registre al Portal i l’ús dels serveis comporta que les seves dades com Usuari passaran a formar part dels fitxers de Suculentum Cheese, i el seu tractament serà conforme al que preveu la Política de Privacitat, que l’Usuari declara expressament conèixer i acceptar.

Suculentum Cheese proporciona informació sobre productes, i ofereix la possibilitat de la seva adquisició a través del lloc web. Les persones que pretenguin adquirir productes han de tenir la condició d ‘ “Usuari Registrat” o de “Usuari Convidat”, les quals s’adquireixen completant el registre en el procés de compra i / o realitzant una compra i / o facilitant les dades en qualsevol formulari de registre o contacte del lloc web.

Les presents Condicions Generals, juntament amb l’Avís Legal i la Política de Privacitat del lloc web, són les úniques condicions aplicables a l’ús del Portal ia la compra dels productes a través del mateix i substitueixen qualsevol altra condició, excepte previ acord i per escrit entre Suculentum Cheese i l’Usuari. En conseqüència, l’Usuari que accedeixi al Lloc Web, es registri i / o realitzi la compra de productes i / o autoritzi les seves dades a través del Portal accepta sotmetre i queda vinculat per les Condicions Generals, l’Avís Legal i la Política de Privacitat tal i com es trobin redactades en el moment en que s’accedeixi al lloc web.

Tot Usuari que es registri al Lloc Web ha de tenir, almenys, divuit (18) anys.

 

2.- Informació sobre els productes
Les fotografies, representacions gràfiques o iconogràfiques i vídeos relatius als Productes de Suculentum Cheese, així com noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Lloc Web, tenen com a objectiu aportar la major informació, no obstant això, l’Usuari ha de tenir en compte que tenen un propòsit orientatiu i, en conseqüència, no tenen caràcter exhaustiu. Suculentum Cheese es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes oferts als Usuaris a través del Portal. D’aquesta manera, Suculentum Cheese podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos al Portal, entenent-se, tret que es disposi una altra cosa, que aquests nous productes es regiran pel que disposen les Condicions Generals que estiguin en vigor en aquell moment.

Així mateix, Suculentum Cheese es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts en el Portal.

En el cas en què, per circumstàncies de força major, un producte no estigui disponible després d’haver-se realitzat la compra, Suculentum Cheese s’informarà a l’Usuari per email de l’anul•lació total o, si s’escau, parcial de la comanda. L’anul•lació parcial de la comanda no dóna dret a l’anul•lació de la totalitat de la comanda, sense perjudici de l’exercici del dret de desistiment que correspon a l’Usuari de conformitat amb el que estableixen les presents Condicions Generals.

 

3.- Sistema de compra dels productes
Per procedir a la compra del producte, l’Usuari registrat o convidat, que haurà de ser major de divuit anys, haurà de seleccionar el producte que vol comprar i afegir-lo a la Cistella de la Compra. Un cop completada la selecció de productes objecte de compra, l’Usuari haurà de prémer la icona “Cistella” + “Anar a la Caixa”. A continuació, s’han d’indicar els productes seleccionats per la seva compra i l’Usuari haurà de seleccionar l’enviament dels productes al domicili introduït en les seves dades de registre (podent triar entre l’adreça de facturació o el domicili de lliurament continguts en les dades de registre o en les dades de compra). Finalment, l’usuari haurà de prémer el botó “Realitzar el Comanda”.

El nom d’usuari, l’adreça de correu electrònic i la contrasenya facilitades a Suculentum Cheese són elements identificadors i habilitadors per a accedir i efectuar les compres i tenen caràcter personal i intransferible. El nom de l’Usuari, la contrasenya i l’adreça de correu electrònic podran ser modificats, en aquest cas la contrasenya, nom d’usuari i / o adreça de correu electrònic modificades perdran la seva validesa.

Un cop finalitzat el procés de compra Suculentum Cheese remetrà, al correu electrònic facilitat per l’Usuari, un email de confirmació de la recepció de la comanda. La confirmació de la comanda enviada per Suculentum Cheese no tindrà validesa com a factura, només com a comprovant de compra. El Departament d’Atenció al Client de Suculentum Cheese remetrà a l’Usuari la corresponent factura.
4.- Preus dels productes
Els preus dels productes que s’ofereixen a través del lloc web inclouen tots els impostos aplicables. Les despeses d’enviament dels productes per compte del comprador, es detallaran i desglossar en la secció “Cistella” del lloc web.

Suculentum Cheese es reserva el dret a modificar els preus reflectits en el Lloc Web, en qualsevol moment. Els productes es facturaran 1.- Objecte i generalitats

Les presents condicions generals de contractació (en endavant, les “Condicions Generals”), juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se, regulen les condicions de compra de productes a través del lloc web www.Suculentum.net (en endavant, el “Lloc Web “o el” Portal “), titularitat de Suculentum Cheese, SL (en endavant Suculentum Cheese), amb CIF B65936031, el domicili social es troba en Carrer de Nàpols, 18 Mataró (08303), Barcelona.

L’ús dels serveis del lloc web, així com l’adquisició de qualsevol dels productes oferts, suposa l’acceptació de l’Usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals. El registre al Portal i l’ús dels serveis comporta que les seves dades com Usuari passaran a formar part dels fitxers de Suculentum Cheese, i el seu tractament serà conforme al que preveu la Política de Privacitat, que l’Usuari declara expressament conèixer i acceptar.

Suculentum Cheese proporciona informació sobre productes, i ofereix la possibilitat de la seva adquisició a través del lloc web. Les persones que pretenguin adquirir productes han de tenir la condició d ‘ “Usuari Registrat” o de “Usuari Convidat”, les quals s’adquireixen completant el registre en el procés de compra i / o realitzant una compra i / o facilitant les dades en qualsevol formulari de registre o contacte del lloc web.

Les presents Condicions Generals, juntament amb l’Avís Legal i la Política de Privacitat del lloc web, són les úniques condicions aplicables a l’ús del Portal ia la compra dels productes a través del mateix i substitueixen qualsevol altra condició, excepte previ acord i per escrit entre Suculentum Cheese i l’Usuari. En conseqüència, l’Usuari que accedeixi al Lloc Web, es registri i / o realitzi la compra de productes i / o autoritzi les seves dades a través del Portal accepta sotmetre i queda vinculat per les Condicions Generals, l’Avís Legal i la Política de Privacitat tal i com es trobin redactades en el moment en que s’accedeixi al lloc web.

Tot Usuari que es registri al Lloc Web ha de tenir, almenys, divuit (18) anys.

 

5.- Pagament dels productes
El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d’enviament, els quals apareixeran en pantalla, es podrà realitzar mitjançant targeta de crèdit o dèbit (a través de PayPal) i mitjançant altres sistemes de pagament indicats en cada moment en el Lloc Web .

Per procedir al pagament, l’Usuari haurà de seguir les instruccions que apareixen en pantalla en funció del sistema de pagament escollit.

&nbsp

6.- Lliurament dels productes
Suculentum Cheese s’obliga a lliurar els productes adquirits per l’Usuari en el procés de compra en el termini més breu possible, a partir de la data de formulació de la comanda. El lliurament es realitzarà, en el domicili assenyalat a aquest efecte en el procés de registre o compra a la botiga www.suculentum.net.

Suculentum Cheese no serà responsable pels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament facilitada per l’Usuari no s’ajusti al lloc de lliurament desitjat pel mateix.

 

7.- Devolució de productes
(I) Dret de desistiment

L’Usuari disposarà d’un termini màxim de catorze (14) dies naturals des del lliurament del producte per desistir, totalment o parcialment, de la compra del producte, de conformitat amb la legislació aplicable.

Un cop finalitzat el termini de catorze (14) dies naturals, Suculentum Cheese no acceptarà devolucions per desistiment de compres de productes.

En el supòsit de desistir de la compra d’un producte, l’Usuari s’haurà de posar en contacte amb Suculentum Cheese mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@suculentum.net

Així mateix podrà emprar el model de formulari de desistiment següent

Formulari de Desistiment

(Només s’ha d’emplenar i enviar si es vol desistir del contracte)

A l’atenció de SUCULENTUM CHEESE S.L. amb domicili social es troba en Carrer de Nàpols, 18 Mataró (08303), Barcelona, i correu electrònic info@suculentum.net.

Per la present li comunico que desisteixo del contracte de venda del següent producte:

  1. Número de comanda:
  2. Article:
  3. Rebut en data:
  4. Nom del client:
  5. Domicili del client:

 

Signatura i data

En tot cas, en el supòsit de desistir de la compra, s’han de complir els requisits següents:

1) El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.

2) La devolució a Suculentum Cheese s’ha de fer usant la mateixa caixa o sobre utilitzat en el lliurament o, en el seu efecte, en algun format similar que garanteixi la devolució dels productes en perfecte estat.

3) S’ha d’incloure una còpia del justificant de compra i l’albarà de lliurament dels productes dins del paquet, on a més s’indiquin els productes retornats i el motiu de la devolució.

Les devolucions de les comandes s’hauran de remetre a la direcció de SUCULENTUM CHEESE, S.L. , Carrer de Nàpols, 18 Mataró (08303), Barcelona. L’Usuari assumirà les despeses d’enviament per devolució en cas d’exercici del dret de desistiment.
Ii) Devolució de productes defectuosos

Sense perjudici de qualsevol altre dret que li puguin correspondre, l’Usuari tindrà dret al reemborsament del preu dels productes defectuosos o dels productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada per l’Usuari. Alternativament a l’anterior, l’Usuari tindrà dret a reclamar, i que se li lliuri, un producte igual, en perfecte estat.

En els supòsits de devolució a Suculentum Cheese de productes defectuosos o que no es corresponen amb supedido, aquesta haurà de realitzar-se per part de l’Usuari mitjançant el procediment establert en l’apartat (i) anterior, si bé l’Usuari, en aquest cas, no haurà de fer front als costos de devolució d’aquests productes.

Sempre que l’Usuari hagi seguit el procediment establert en l’apartat (i) anterior i s’hagin complert els requisits que estableix aquest apartat, Suculentum Cheese reemborsarà el preu abonat corresponent als productes retornats que siguin defectuosos o que no es corresponguin amb la comanda de productes realitzat per l’Usuari, d’acord amb el que estableix l’apartat (iii) posterior.

 

(Iii) Reemborsament del preu dels productes a l’Usuari

Sempre que l’Usuari hagi seguit el procediment establert en aquest apartat i s’hagin complert els requisits establerts en el mateix, Suculentum Cheese reemborsarà el preu abonat per l’Usuari corresponent als productes retornats. En el cas que la devolució es faci en exercici del dret de desistiment de l’Usuari descrit en l’apartat (i) Suculentum Cheese no abonarà ni farà front a les despeses i / o costos de devolució.

L’Usuari no tindrà dret al reemborsament del preu dels productes retornats que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser lliurats, o no s’hagin complert els requisits establerts en les presents Condicions Generals.

Les devolucions parcials d’una comanda donaran lloc al reemborsament del preu corresponent al producte o productes efectivament retornats.

Suculentum Cheese gestionarà l’ordre de devolució del preu en un termini de trenta (30) dies des de la recollida de la comanda retornat i un cop Suculentum Cheese hagi comprovat que els productes objecte de devolució compleixen amb els requisits establerts en els apartats (i) i (ii) anteriors. L’aplicació de la devolució del preu en el compte de l’Usuari dependrà de l’entitat bancària.

 

8.- Modificació de les Condicions Generals
Suculentum Cheese es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del lloc web, així com les condicions generals. Els Usuaris sempre disposaran d’aquestes Condicions Generals en un lloc visible, lliurement accessible per totes les consultes vulgui realitzar. Els Usuaris es comprometen a llegir atentament aquestes Condicions Generals cada vegada que accedeixin a la botiga del lloc web. En qualsevol cas, l’acceptació de les Condicions Generals serà un pas previ i indispensable a la contractació de qualsevol producte disponible a través del Lloc Web.

& bsp;

9.- Comunicacions entre Suculentum Cheese i l’Usuari
Totes les comunicacions entre Suculentum Cheese i l’Usuari relatives a aquestes Condicions Generals o a l’adquisició dels productes a través del lloc web, es realitzaran per escrit i de conformitat amb els procediments de comunicació establerts en aquestes Condicions Generals per a cada cas en particular.

Per a la resta de supòsits que no estiguin expressament regulats en aquestes condicions generals, les comunicacions que l’Usuari pretengui remetre a Suculentum Cheese es dirigiran a l’adreça de Suculentum Cheese indicada a la Condició Primera i es realitzaran per escrit i mitjançant un sistema que permeti acreditar el contingut i la recepció per part Suculentum Cheese de la corresponent comunicació.

 

10.- Integritat de les condicions generals
Les presents Condicions Generals, la Política de Privadesa i l’Avís Legal constitueixen l’expressa i única voluntat de Suculentum Cheese i l’Usuari en relació amb el seu objecte i invalida i substitueix qualssevol altres acords o contractes, verbals o per escrit, assolits per les parts amb anterioritat .

 

11.- Nul•litat parcial
En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul•la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul•litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en les presents Condicions Generals.

 

12.- Llei i jurisdicció aplicable
Les presents Condicions Generals es regeixen i s’interpreten d’acord amb la llei espanyola.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o reclamació entre les parts en relació amb el compliment o el contingut de les presents Condicions Generals, les parts acorden sotmetre la decisió de l’assumpte plantejat als jutjats i tribunals competents d’acord amb la legislació aplicable.